วันจันทร์ที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2555

โน๊ตพิณลายต่างๆ


สวัสดีครับผมจะขอกล่าวถึงโน๊ตพิณนะครับ และบอกวิธีฝึกเล่นจากโน็ตพิณตามแบบของผมเองนะครับก่อนอื่นเรามาดูตัวอย่างโน๊ตกันก่อนนะครับ
  
โน็ตพิณลายศรีโคตรบูรณ์

* / ด ล ด / ร ม ซ ม / ล ม ซ ด / ร ม ซ ม / ด ล ด / ร ม ซ ม / ล ม ซ ม / ร ม ซ ล /
ด ล ซ ม ล / ด ล ซ ม ล /ร ด ล / ซ ม ล / ด ล ซ ม ล / ด ล ซ ม ล / ด ซ ด ล / ซ ม ร ม /
ด ร ม / ซ ร ม / ด ร ม / ซ ร ม / ด ร ม / ร ล ด / ม ร ด ล / ม ร ด ร / ด ร ม ร ด ร /
ด ล ด ร ด ร / ม ซ ม / ร ด ท ล / ม ร ด ท ล / ม ร ด ท ล / ท ล ร / ล ด ท ล / ท ล ซ ล /
ท ล / ร ล ท ล / ซ ล ท ล / ท ล ซ ล ท ล / (ซ้ำ * 3 รอบ) 

วิธีเล่น  เรามาสำรวจดูคร่าวๆก่อนนะครับว่าลายนี้มีโน๊ตอะไรบ้าง จากนั้นก็วางมือให้ตรงตามช่วงของคอร์ดนะครับผมขอแนะนำว่าวิธีนี้เป็นการผึกจากกีต้าร์นะครับ ส่วนโน๊ตพิณที่เราเห็นนั้นเขาจะเขียนเป็นตัวย่อภาษาไทยนะครับซึ่งจะไม่เหมือนโน็ตของดนตรีสากล หลายๆคนคงจะเข้าใจแล้วนะครับว่าย่อยังไง อธิบายคือ ด=โด/ ร=เร /ม=มี/ฟ=ฟา/ ซ=ซอล/ ล=ลา /ท=ที /ด=โด ส่วนวิธีเล่นผู้เขียนใช้วิธีนี้ครับผมจะฟังเสียงพิณแต่ละลายพิณที่เขาเล่นกัน จากนั้นผมก็จะมาดูโน๊ตพิณที่ผมมีอยู่ว่ามีโน๊ตอะไรบ้างแล้วเราก็ฟังไปแกะไปว่าเขาดีดเสียงไหนโน๊ตอะไร ลองฝึกกันดูนะครับผมว่ามันไม่ยากหรอก ส่วนลูกเล่นต่างๆเมื่อเราฟังและจำโน็ตได้หมดแล้ว เราค่อยมาฝึกใส่ลูกเล่นต่างๆให้เสียงพิณที่เราดีดไพเราะและมีเสน่ห์ยิ่งขึ้นครับ
  
ลายรำเต้ย
* / ล ด ร ม ด / ม ด ม ร ล ด / ล ซ ล ด ร ม / ล ม ซ ล ซ ม ซ / ร ล ด ร ม ซ /
ด ร ม ซ ร ม ด / ซ ม ร ซ ร ม ด / ซ ม ร ด ล ซ / ซ ม ร ด ร ม ซ ล / (ซ้ำ * 5 รอบ) 
  
ลายเซิ้งบั้งไฟ
* / ล ด ล ด ล ด ล / ล ด ล ด ล ด ล / ล ด ล ด ร ด ล / ร ด ร ด ร ด ล / ร ด ร ด ร ด ล /
ม ร ม ร ม ด ร / ม ร ม ร ม ด ร / ม ร ม ล ด ร ม ร ม / ม ร ม ล ด ร ม ร ม / ม ร ม ด ม ร ล ด /
ม ร ม ด ม ร ล ด / ด ม ร ด ม ร ด ล ล / ด ม ร ด ม ร ด ล ล / ม ร ม ด ม ร ด ล ด / ม ร ม ด ม ร ด ล ด / (ซ้ำ * 5 รอบ) 
  
ลายโปงลาง
* / ม ซ ล ซ ล / ล ด ล ซ ล / ด ร ม ร ม / ล ซ ม ร ม / ม ซ ล ซ ล / ร ด ล ซ ล / ซ ม ล ซ ม /
ด ร ซ ม ร ม / ซ ม ล ซ ม / ด ร ซ ร ม / ม ร ด ล ซ ล / ด ร ม ร ด ล ซ ล / (ซ้ำ * 5 รอบ) 

ลายรำเต้ยพม่า
* / ม ซ ล ซ ล / ล ด ล ซ ล / ด ร ม ร ม / ล ซ ม ร ม / ม ซ ล ซ ล / ร ด ล ซ ล / ซ ม ล ซ ม /
ด ร ซ ม ร ม / ซ ม ล ซ ม / ด ร ซ ร ม / ม ร ด ล ซ ล / ด ร ม ร ด ล ซ ล / (ซ้ำ * 5 รอบ) 

ลายเต้ยโขง
* / ล ซ ม ล / ซ ด ล ซ ล ม / ล ซ ม ล / ซ ด ม ล / ซ ด ล ซ ม ล / ซ ม ร ด ม / ร ซ ม ร ด ล /
ด ร ม / ร ด ซ ล / ด ร ม / ร ด ซ ล / (ซ้ำ * 5 รอบ)

ลายแมลงภู่ตอมดอกไม้

(เกริ่น) ด . . . . ./ ร . . . . ./ ม . . . . ./
*/ ล ล ล / ล ม / ม ซ ม / ร ม ซ ม / ล ล ล / ล ร / ด ร ม ร ด / ล ด ล ม / ม ซ ม /
ร ม ซ ม / ล ด ล ร / ด ร ม ด ร / ล ซ ม / ซ ร ม ด / ร ซ ร ม / ซ ม / ล ซ ม / ซ ร ม ด /
ร ซ ม / ซ ม / ล ซ ม / ซ ล ซ ล / ด ร ด ล ซ ล / ล ซ ม / ซ ล ซ ล / ด ร ด ล ซ ล/
ด ร ม ร ม / ซ ล ซ ม ร ม / ด ร ม ร ม / ซ ล ซ ม ร ม / ล ด ร / ม ร ด ร / ด ร ม ร ด ร /
ด ล ด ร ด ร / ด ร ม ร ด ร / ล ซ ม / ซ ร ม ด / ร ซ ร ม ซ ม / ล ซ ม / ซ ร ม ด /
ร ซ ร ม ซ ม / ล ด ร / ด ล ด / ร ซ ร ม ซ ม / ล ด ร / ด ล ด / ร ซ ร ม ซ ม / (กลับไปซ้ำ *)
(ท่อนจบ) ล ม / ร ซ / ร ม ล ด / ล ม ซ ร / ด ร ม ซ / ล . . . . / (ช้า) 
        
                                          ลายนกไส่บินข้ามทุ่ง                                       

* / ม ซ ล ล ด ซ ล / ม ซ ล ล ด ซ ล / ด ร ม ม ซ ร ม / ด ร ม ม ซ ร ม / ม ซ ล ล ด ซ ล /
ม ซ ล ล ด ซ ล / ม ร ด ล ด ซ ล / ม ร ด ล ด ซ ล / ล ซ ม ม ซ ร ม / ล ซ ม ม ซ ร ม /
ด ม ร ด ล ซ ล / ด ร ม ร ด ล ซ ล / (ซ้ำ * 5 รอบ)


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น